ដើម

Make a Donation

Thank you for your kind support of the Khmer Krom Network.Font Download


Khmer Version of this web site requires Khmer Unicode. Please download here.

For more information please visit KhmerOS

Autonomy of religious communities, a crucial test for the development of religious freedom in Viet Nam - says UN Special Rapporteur

Printer-friendly versionSend to friendPDF version

HANOI (31 July 2014) – Religious communities in Viet Nam should be able to operate also outside of the officially established channels for religious practice, the United Nations Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, said today at the end of an official visit* to the country.

“Granting autonomy for religious communities to function independently would be a litmus test for the development of freedom of religion or belief in Viet Nam,” Mr. Bielefeldt noted. “In the current situation, their ability to operate as independent communities is unsafe and restricted.”

“Freedom of religion or belief has the status of universal human rights to be respected prior to, and independent of, any particular acts of administrative approval,” he stressed.

Mr. Bielefeldt acknowledged the increasing efforts of the Government to improve freedom of religion or belief via legal instruments. Nonetheless, he observed that serious violations of freedom of religion or belief are a reality in Viet Nam.

Full Story at http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14915&L...

យើង​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន

ទិវា​រំលឹក ៦០​ ឆ្នាំ​ដែល​ដែនដី​កម្ពុជាក្រោម ត្រូវ​បាន​អាណានិគម​បារាំង​ផ្ដល់​ការ​កាន់​កាប់ទៅយួន 4-6-1949